Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Yönergesi Yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Yönergesi Yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Yönergesi Yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Yönergesi Yayımlandı Admin

Uzman Başöğretmenlik  Sınav Yönergesi Yayımlandı

İşte yönerge;
 

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, uzman öğretmen unvanı için öngörülen Uzman
Öğretmenlik Eğitim Programı ve Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları ile
başöğretmen unvanı için öngörülen Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik
Mesleki Gelişim Çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve
özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerile uzman öğretmenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 12/5/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinedayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Eğitim Kurulu: 11/3/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre oluşturulan kurulu,
ç) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim
etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme,
öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve
işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan
kurumları,
d) Eğitim programı: Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman
Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını,
e) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
f) Mesleki gelişim çalışması: Uzman öğretmen unvanı için Ek-2 Uzman Öğretmenlik
Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için Ek-3 Başöğretmenlik
Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda belirlenen çalışmaları,
g) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun
88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev
kapsamında yürütenleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programı ve Mesleki ÇalışmaEğitim programına katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 5- (1) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin
son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler,
Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla
uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

Eğitim programı

MADDE 6- (1) Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Ek-1 Uzman Öğretmenlik Eğitim
Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi
Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi,
düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle geçerlidir; bu süre içinde eğitim programında
değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi
tutulur.

Duyuru ve başvuru

MADDE 7- (1) Eğitim programına ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinden
yapılır.

(2) Eğitim programına katılmak isteyenlerden 5 inci maddede belirlenen şartları
taşıyanların başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına
başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonu
tarafından değerlendirilir ve şartları taşıyanların listesi il millî eğitim müdürlüklerinin internet
sitesinde yayımlanır.

(4) Üçüncü fıkraya göre yapılan değerlendirmelere, değerlendirme sonuçlarının ilanı
tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu
itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü
içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.

(5) Bakanlık dışındaki kamu kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve
eğitim programına başvuruda bulunan öğretmenlerden başvuru şartlarını taşıyanların listesi
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlarca
tespit edilip Bakanlığa, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Eğitim programına katılacakların listesi Bakanlıkça duyurulur.
Mesleki gelişim çalışması

MADDE 8- (1) Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman
Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda
bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan
çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma
alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında
değerlendirilir.

(2) Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan mesleki
gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılır.
Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sınav Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-1e ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-2ye ulaşmak için tıklayınız.

Yönerge Ek-3e ulaşmak için tıklayınız.

uzman öğretmenlik başöğretmenlik kariyer basamakları yönerge
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler bu sefer Çayırova'dan seslendi: Emekçilerin kayıpları giderilmeli
Öğretmenler bu sefer Çayırova'dan seslendi: Emekçilerin kayıpları giderilmeli
Eğitim İş Sakarya Şubesi üyeleri piknikte buluştu
Eğitim İş Sakarya Şubesi üyeleri piknikte buluştu