İDARİ İZİNLİ ÖĞRETMENE EK DERS ÖDENİR Mİ?

İdari izinli olan öğretmenlere ek ders ödemesinin yapılıp yapılmayacağına dair resmi yazı yayınladı.

İDARİ İZİNLİ ÖĞRETMENE EK DERS ÖDENİR Mİ?
İDARİ İZİNLİ ÖĞRETMENE EK DERS ÖDENİR Mİ? Admin

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-869-23643250 05.04.2021

Konu : Ek Ders Ücreti

VAN VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 24.03.2021 tarihli ve E-15943327-841.01.01-22991580 sayılı yazınız.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

c) 04.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.12138465 sayılı yazımız.

ç) 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazımız.

d) 23.11.2020 tarihli ve 28892082-869-E.17110121 sayılı yazımız.

Öğrencilerin uzaktan eğitim kapsamında EBA Canlı Ders veya ZOOM üzerinden yapılan canlı derslere katılamamaları nedeniyle ders görevini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, söz konusu sürelere rastlayan ders görevini yapmış sayılıp sayılamayacakları; Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılan yönetici ve öğretmenlere, idari izinli oldukları sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevleri karşılığında ödenen ek ders ücretlerinin geri alınıp alınamayacağı; ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni" olarak görevlendirilen ve bu geçici görevleri karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlere, sınıf rehberlik görevi ile sosyal kulüp çalışmaları görevinin verilip verilemeyeceği hususlarında tereddüde düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

1- Bilindiği üzere ilgi (b) Kararın 25'inci maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

3) Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.. Aynı Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir

b) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

c) Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir." hükmü yer almaktadır. Görüleceği gibi anılan Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise söz konusu Kararın 16'ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir. Diğer taraftan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller ilgi (b) Karar ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının yukarıda yer alan hükümlerinde münhasıran belirlenmiş olup; bu hâller arasında öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu itibarla öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmadığı sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.

2- Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Genelgesinde yer alan çalışma takviminde de belirtildiği üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başladığı 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetleri, Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Genelgesinde belirlenerek Başkanlığın internet adresinde yayımlanan haftalık ders programlarına göre sürdürülmektedir. Bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin, gerek yukarıda belirtilen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gerekse Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır. Zira Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında;

1- Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin,

2- Öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları öngörülmüştür. 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yönetici ve öğretmenlerin genel

idari izinli olmadıkları, öğrencilerin de sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmadıkları açıktır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinin ikinci paragrafında yer alan; "... Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." açıklamasında da belirtildiği üzere, bu kapsamda verilen idari izin kesintisiz bir süreci kapsamamaktadır.

Bu nedenle eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinden Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanların, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılan ek ders ücreti ödemeleri bakımından, gerek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının yukarıda belirtilen hükmü gerekse Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buradan hareketle 2020-2021 eğitim öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, birer örneği daha önce Valiliğinize gönderilen ilgi (c, ç, d) yazılarda duyurulmuş olup bu yazılarda yönetici ve öğretmenlerin, yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri münhasıran belirtilmiştir.

Bu itibarla, yönetici ve öğretmenlerden Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanların, 2020-2021 öğretim yılının başladığı 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren idari izinli oldukları sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra varsa bu kapsamda yapılan yanlış ödemelerin geri alınması gerektiği açıktır.

3- İlinizde bulunan eğitim kurumlarında "Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni" olarak görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlerin bu görevlerinin yanında çeşitli eğitim uygulamalarında görev alıp alamayacakları hususunda, söz konusu görevin koordinesinden sorumlu olan Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Şerafettin CANKURT

Bakan a.

Daire Başkanı

MEB EKDERS İDARİ İZİN RESMİ YAZI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenler bu sefer Çayırova'dan seslendi: Emekçilerin kayıpları giderilmeli
Öğretmenler bu sefer Çayırova'dan seslendi: Emekçilerin kayıpları giderilmeli
Eğitim İş Sakarya Şubesi üyeleri piknikte buluştu
Eğitim İş Sakarya Şubesi üyeleri piknikte buluştu