Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan değişikliğe göre ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süreleri ile ilgili değişiklik yapıldı.
 
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim sürelerine ilişkin diğer hükümler

EK MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan yükseköğretim kurumlarında geçirilecek eğitim süresi; ülkemizin öncelikleri,  protokolün yapıldığı ülke ile yapılan uluslararası anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma stratejileri çerçevesinde, sadece yabancı öğrenciler için olmak üzere en az bir yılın ülkemizdeki yükseköğretim kurumunda geçirilmesi şartıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.