2021 Yılı Memur Vergİ Dilimi Oranları Açıklandı

Memura vergi dilimi şoku: Maaşlar eriyecek! Memura vergi dilimi sürprizi: 5 ayda ücretler eriyecek! Memurlar yılın ilk aylarında toplam ücretleri 24.000 TL'yi geçtiğinde yüzde 15'lik vergi diliminden %20'lik vergi dilimine geçecekler. Bu da maaşlarda Mayıs ayından itibaren yaklaşık yüzde 5'lik kayıp anlamına geliyor.

2021 Yılı Memur Vergİ Dilimi Oranları Açıklandı
2021 Yılı Memur Vergİ Dilimi Oranları Açıklandı Admin

Memura vergi dilimi şoku: Maaşlar eriyecek!  Memura vergi dilimi şoku: Maaşlar eriyecek! Memura vergi dilimi sürprizi: 5 ayda ücretler eriyecek! Memurlar yılın ilk aylarında toplam ücretleri 24.000 TL'yi geçtiğinde yüzde 15'lik vergi diliminden %20'lik vergi dilimine geçecekler. Bu da maaşlarda Mayıs ayından itibaren yaklaşık yüzde 5'lik kayıp anlamına geliyor....

Memura vergi dilimi şoku! Yeni yıl ile birlikte toplu sözleşme gereği sadece yüzde 3 zam alacak olan memurlar Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile 2020 yılının ikinci altı aylık dilimi için oluşan enflasyon farkınıda alacaklar.

MEMURUN ZAMMI 5 AY SONRA ERİYECEK

Fakat oluşan enflasyon farkı ile birlikte alınacak olan yaklaşık yüzde 7'lik zam miktari yılın ilk 5 ayında tekrar düşecek. Resmi Gazete'de 29 Aralık günü yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile milyonlarca çalışan için vergi dilimleri belli oldu. Yılın ilk aylarında toplam ücret 24.000 TL'yi geçtiğinde çalışanlar bir üst vergi dilimi olan yüzde 20'lik vergi dilimine girecekler.

24.000 TL'Yİ GEÇEN ÜST DİLİME

Milyonlarca memurun (Polis, öğretmen, uzman, memur, şef vb. ) yılın 5. ayı olan Mayıs ayında %15'lik dilimden %20'lik vergi dilimine geçmesi bekleniyor. Böylelikle maaşlarda yüzde 5'e yaklaşan bir kayıp olacak. Maaşı ortalama 6 bin lira olan polis memurunun yılın 4. ayında bir üst vergi dilimine girmiş olacak. Maaşı yüksek memurlar daha erken üst vergi dilimine girecekler

BAŞLANGIÇ VERGİ DİLİMİ YÜZDE 15

En düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar yüzde 9.09 artırılarak 22 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkarıldı. Yıl başından itibaren ele geçen ücret toplamı 24 bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik vergi dilimine girilecek. Ücret ve maaştan daha fazla vergi kesilecek.

ASGARİ ÜCRETLİLERDE BU YIL ERKEN GİRECEKLER

Asgari ücrette yüzde 21.5 artış olmasına karşın en düşük dilimdeki artışın yüzde 9.09’da kalması nedeniyle asgari ücretli de daha erken yüzde 20’lik dilime gireceği için daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak. Asgari ücretliler de yılın 8. ayında bir üst vergi dilimine girmiş olacaklar.

NE YAPILABİLİRDİ?

Milyonlarca çalışanın ücreti yeniden değerlendirme oranında değil gerçekleşen enflasyon oranında arttı. Bu yıl yaklaşık yüzde 14'e yaklaşan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları yeniden değerlendirem oranının yaklaşık 5 puan üzerinde oldu. Asgari ücret artışı ise yüzde 21 olarak açıklandı. Bu ise yenide değerlendirme oranının 12 puan üzerinde bir artış. Gelir vergisi tebliğindeki artışlar için yeniden değerlendirme oranı değil asgari ücrete yapılan artış oranları esas alınsa idi son iki yıllık süreçte çalışanların ücretleri vergi dilimine daha geç girecek ve aldıkları maaşlar daha yüksek olacaktı.

MAAŞLARA TOPLAMDA YILLIK 24.000 TL SINIRI

Buna göre yıllık olarak alınan maaş ve ikramiyeler toplamda 24.000 TL'yi geçtiğinde çalışanlar bİr üst vergi dilimine girecekler. Yani gelir vergisi %15'ten yüzde 20'ye çıkacak. İşte detaylar....

MEMUR, İŞÇİ, ÇALIŞAN...

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

GELİR MİKTARI VERGİ DİLİMİ

2021 Gelir Vergisi dilimleri

24 bin liraya kadar: %15

53 bin TL’nin 24 bini için 3600, fazlası: %20   

130 bin TL’nin 53 bini için 9400, fazlası: %27

650 bin TL’nin 130 bini için 30.190 fazlası: %35

650 binden fazlasının, 650 bini için 22.190, fazlası: %40

İşte Bakanlığın yayınladığı tebliğ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 313)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım men 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır. Yasal düzenlemeler MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde; “… Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. (2) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde; “… 2. Bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.” hükmü yer almaktadır. İKİNCİ BÖLÜM Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2020 yılında uygulanan had ve tutarlar 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2021 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. (2) 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun; a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 240.000 TL, b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 7.000 TL, c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25 TL, ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13 TL, d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları; - Birinci derece engelliler için 1.500 TL, - İkinci derece engelliler için 860 TL, - Üçüncü derece engelliler için 380 TL, e) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının; - (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL, - (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL, f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı; - Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, - Diğer yerlerde 7.600 TL, g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler; - (1) numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL, - (2) numaralı bent için 76.000 TL, - (3) numaralı bent için 150.000 TL, ğ) 68 inci maddenin birinci fıkrasının; - (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL, - (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL, h) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 19.000 TL, ı) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 43.000 TL, i) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.800 TL, j) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 14.000 TL, olarak tespit edilmiştir. (3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: GELİR MİKTARI VERGİ DİLİMİ 24.000 TL'ye kadar % 15 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası % 20 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası % 27 650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası % 35 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası % 40 24.000 TL'ye kadar % 15 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası % 20 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası % 27 650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası % 35 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası % 40 (4) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Basit Usulde Vergilendirme ile İlgili Hususlar Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 27/12/2019 tarihli ve 30991 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır. (2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2020 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir: Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü(TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Değerli Kağıt 250.000 280.000 310.000 360.000 Şeker –Çay 190.000 250.000 240.000 300.000 Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb. 190.000 250.000 240.000 300.000 İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto– Sigara–Tütün 190.000 250.000 240.000 300.000 Akaryakıt ( LPG hariç ) 280.000 300.000 360.000 420.000 (3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması 2020 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti. (2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir. (3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2020 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %9,11'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 10,70'tir. Buna göre, 2020 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%9,11 / %10,70 =) % 85,1 olmaktadır. (4) Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. (5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır. (6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Yürürlük MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Yürütme MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

2021 yılı memur maaş gelir vergisi oran dilim oranlar kesinti
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
SALGIN GÜNLERİNDE KÖY ENSTİTÜSÜ MODELİ UMUT OLDU
SALGIN GÜNLERİNDE KÖY ENSTİTÜSÜ MODELİ UMUT OLDU
KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN 81. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ
KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN 81. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ