SENDİKALAR ÖĞRETMEN ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE NASIL DEĞERLENDİRDİLER?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19.06.2020 tarihli öğretmen atama ve yerdeğiştirme yönetmeliği için değerlendirmeler yaptılar.

SENDİKALAR ÖĞRETMEN ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME  YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE NASIL DEĞERLENDİRDİLER?
SENDİKALAR ÖĞRETMEN ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME  YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE NASIL DEĞERLENDİRDİLER? Admin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19.06.2020 tarihli öğretmen atama ve yerdeğiştirme yönetmeliği için değerlendirmeler yaptılar.

Eğitim Bir Sen:bu faaliyetlere ilave hizmet puanı verilmesi yerindedir

19.6.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bir kısım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın/erkek öğretmenlere ilave hizmet puanı verilirken, yönetmelik değişikliğiyle yatılı/pansiyonlu okullarda sadece belletici olarak görevlendirilenlere ilave hizmet puanı verilmesi öngörülmüştür.

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlere de ilave hizmet puanı getirilmiştir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenlerin ilave hizmet puanları, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü ve sonraki yıllar için yüzde 100 artırımlı verilmekte iken, bu hüküm kaldırılarak her yıl için yüzde 50 artırımlı verilmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu, bir hak kaybı olmasının yanı sıra temel kurgusu öğretmen açığı olan zorunlu çalışma yükümlülüğü amacına aykırı olduğu gibi bu amacı zedeleyen bir düzenlemedir. Ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları, görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece yüzde 100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilecektir. Bu suretle kazanılmış haklar korunmuş bulunmaktadır.

Kurum İdari Kurulu toplantısı gündemine taşıdığımız ve çalışma raporuna alınarak üzerinde çalışılması kararlaştırılan, çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananlara da ilave hizmet puanı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu değişikliklere ilaveten;

(a) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere,

(b) Ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere,

(c) Öğretmenlerden, doktora mezunu olanlara, tezli yüksek lisans mezunu olanlara, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara, uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için, en fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için, Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için, hizmet puanı verilmesi öngörülmüştür.

Öğretmenlerimizin gerek öğrencilerinin başarısını artıracak gerekse kendilerinin mesleki yeterlik ve yetkinliğin artırılmasını temin aracı olma sonucuna yol açacak türden faaliyetlerin teşviki babında bu faaliyetlere ilave hizmet puanı verilmesi yerindedir. Ancak bütün öğretmenlerin erişimine açık/mümkün faaliyetler ile aynı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip ilçeleri barındıran iller açısından dahi bütün öğretmenlerin erişimine eşit, adil ve objektif bir biçimde açık olmayan, öğretmenin kendi istek ve iradesi haricinde tecelli edebilen faaliyetler arasında bir ayrım yapılarak farklılaştırılmış bir ilave hizmet puanlaması daha doğru olurdu. Bakanlık, bu faaliyetlere ilave hizmet puanı vermeyi öngördüğüne göre, ülkemizin dört bir yanındaki öğretmenlerin bu faaliyetlere erişimi için gerekli kolaylığı sağlamalıdır.

TÜRK EĞİTİM SEN:ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki değişiklikler kısmen taleplerimizi karşılamakla beraber, öğretenlerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelerin yapılması elzemdir.

Dün gece yayınlanmış olan yönetmelik değişikliği bir takım hususlarda düzenleme getirmiş ve bu itibarla öğretmenlerimizde memnuiyet uyandırmıştır. Ancak bu kısmi düzenlemenin yeterli olmadığını da belirtmek istiyoruz.

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmenlerimizin mağduriyetine neden olan düzenlemelerin bir an önce değiştirilmesi hususunda Bakanlığa sürekli olarak  taleplerde bulunmaktayız. Örneğin, alan değişikliği takvimi, sıra tayinleri, proje okullarına atanacak öğretmenlerin sınavla ve adaletli şekilde atanması, mazerete bağlı yer değişikliklerinde öğrenim özrüne yer verilmesi, görevli olduğu yer dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlere tayin hakkı verilmesi ve buna benzer bir çok sorunun çözümüne yönelik yönetmelik değişikliğinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

19.06.2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile Türk Eğitim Sen olarak daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz taleplerimizin bir kısmı karşılanmış olup, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK’a taleplerimizin bir kısmını karşılayan bu değişiklikten dolayı teşekkür ederiz.  

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 11.12.2017 tarih ve 888 sayılı yazıda, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, ancak zorunlu hizmet alanlarında isteğe bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılmasını, 28.12.2017 tarih ve 1011 sayılı yazımızda, zorunlu hizmet alanlarında azami çalışma süresinin üzerinde görev yaptığı için ek hizmet puanından yararlanan öğretmenlerimizin kendi isteklerine bakılmaksızın iradeleri dışında gerçekleşen görev yeri değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşamamalarını, 15.01.2018 tarih ve 90 sayılı yazımızda, zorunlu hizmetlerini tamamlayan öğretmenler ile 2010 yılında yapılan düzenleme ile zorunlu hizmetten muaf tutulmuş olup, atandığı zorunlu hizmet alanlarında halen fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılması ve ayrıca zorunlu hizmet bölgesinde bir okulda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmekte iken zorunlu hizmet bölgesinde yer alan başka bir okula yer değiştiren öğretmenlerin artırımlı hizmet puanından yararlandırılmalarını, 10.02.2020 tarih ve 113 sayılı yazımızda, Bakanlığınıza bağlı okul/kurumlarda zorunlu hizmet görevini yapmakta iken zorunlu hizmet görevini tamamlayıp aynı okul/kurumda görev yapmaya devam eden öğretmenlere; okul adının değiştirilmesi durumunda da artırımlı hizmet puanı verilmesini talep etmiştik. Yönetmeliğin 40. Maddesinin 6. Fıkrasında yapılan değişiklikle bu taleplerimiz karşılanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenlerin yanı sıra, zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananlara da artırımlı hizmet puanı hakkı verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 02.10.2018 tarih ve 783 sayılı yazılarımızda, pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenler ile pansiyonda nöbet tutan, belletici olarak görev yapan öğretmenlerimizin de ek hizmet puanlarından yararlandırılmasını, hizmet puanlarının artırılmasını talep etmiştik. Taleplerimiz doğrultusunda, Yönetmeliğin 40. Maddesinin 4. Fıkrasında yapılan değişiklikle, “Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bakanlığa gönderdiğimiz 31.08.2018 tarih ve 691 sayılı yazımızda ise, ilkokullarda açılacak kursların da Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamına alınması ve bu suretle ilkokullarda kurs açacak öğretmenlerin ek ders ücretlerini artırımlı almalarına imkan sağlanması hususunda talepte bulunmuştuk. Taleplerimiz doğrultusunda, Yönetmeliğin 40. Maddesinin 5. Fıkrasında yapılan değişiklikle, “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

EĞİTİM İŞ:ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

19.06.2010 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrasında yönetmeliğe yönelik birçok tartışma olmuştur.

Öncelikle 2010 yılında muaf edildikleri için mağdur edilen öğretmenlerin tepkileri ve yoğun haklı talepleri söz konusudur.

Daha önce; sadece zorunlu hizmete tabi öğretmenlere zorunlu hizmeti tamamladıkları kurumda devam etmeleri halinde zorunlu hizmet süresinden sonra verilen ek hizmet puanı (yüzde 25,50,100 artırımlı puan) uygulamasının haksızlık yaratan, aynı kurumda çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan bölümlerini sendika olarak yargıya taşımıştık.

Derdest olan davamız devam ederken MEB yönetmelik değişikliğine gitmiştir. Değişikliğe göre zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra başka kurumlara gidenlere de ek puan verilecektir.

Fakat özellikle 2000 ve 2010 tarihlerinde zorunlu hizmetten muaf olanlar kapsam dışı bırakılmıştır. Birçok öğretmenimiz 2010 yılında zorunlu hizmette çalışmakta iken bakanlık tasarrufu ile zorunlu hizmetten muaf edilmişlerdir. Bakanlık tasarrufu ile muaf olan öğretmenlerin bu haktan mahrum bırakılmaları yani öğretmenden kaynaklı olmayan bir durumdan zarar görmelerinin yanlışlığını her defasında dile getirdik.

Aynı kurumda çalışan öğretmenler arasında da farklılık yaratan bu uygulamanın yanlışlığı noktasında bakanlık bir nebze adım atmış olsa da öğretmenlerin geçmişten gelen hak kayıpları olduğu gibi bugün itibariyle de aynı kurumda çalışan tüm öğretmenlerin aynı haktan yararlanamamaları nedeniyle sorunlar söz konusudur.

Bu konuyu da içeren davamız Danıştay nezdinde açılmış olup MEB tarafından yargı sonucu beklenmeden bu noktada adım atılması yerinde bir karar olacaktır.

Dava dilekçemizde ayrıca; yönetmelik değişikliği ile getirilen ve hizmet puanı sistemini tümden değiştiren düzenlemelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ardından iptaline yönelik talepler yer almıştır.

Hizmet puanını adeta her alanın teşvik noktası, performans ölçeği ve ödülü haline getiren, koyulan kriterleri öğretmenlik mesleğinin ve görevinin önüne geçirilerek sadece bu kriterlere yönelmeyi önceleyen anlayışı kabul etmiyoruz.

Yüksek lisans, doktora, eTwining, TÜBİTAK projeleri gibi tüm öğretmenlerin eşit şartlarda ulaşma ve gerçekleştirme olanağı olmayan, ödül gibi adeta kayırmacılığın adı olan kriterlerin hizmet puanı konusu yapılması eğitim öğretim sürecini değil bu kriterleri öncelikli kılmaya yöneliktir.

MEB zorunlu hizmet sorununu dava sonucunu beklemeden çözmeli, getirilen kriterlerin uygulanması için de en azından yargı sonucunu beklemelidir.

Editörün Notu:Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri,bu kapsamda yaptıkları Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için tüm imkanların tanınması,ders programlarının düzenlenmesi,eğitim aldığı ile geçici görevlendirilmesi,tüm öğretmenlerin ulaşabileceği nitelikte bu eğitimlerin oluşturmasında fayda vardır.

Kaldı ki bakanlığın uzaktan sertifika programları ile eğitimler vererek öğretmenlerin eğitimi konusunda girişimleri var iken Eğitim iş'in öğretmenlerin kazanımlarının arttırılması yerine yapılan değişiklikler ile liyakatın öne çıkarılmasını yargıya taşımış olması eğitim camiasında anlaşılamadı ve öğretmenler tarafından tepki ile karşılandı.                       

                                                                                        

eğitim sendika öğretmen atama yerdeğiştirme yönetmelik hizmet puanı yüksek lisans doktora
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EBA TV (26-30 Ekim) İlkokul, Ortaokul, Lise Kanallarında yayın akışı
EBA TV (26-30 Ekim) İlkokul, Ortaokul, Lise Kanallarında yayın akışı
EĞİTİM İŞ’TE BAYRAK DEĞİŞİMİ
EĞİTİM İŞ’TE BAYRAK DEĞİŞİMİ