Eğitim İzleme Raporu 2019’un Dördüncü Dosyası “Öğretmenler” Yayımlandı

Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası olan “Öğretmenler” bugün düzenlenen panelle kamuoyuna duyuruldu. Panelde, rapor sunumunun yanı sıra öğretmen politikalarındaki mevcut durum değerlendirildivepanelistlerarasındayeralanöğretmenlerindeneyimleripaylaşıldı.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un Dördüncü Dosyası “Öğretmenler” Yayımlandı
Eğitim İzleme Raporu 2019’un Dördüncü Dosyası “Öğretmenler” Yayımlandı Admin

27 Kasım 2019, İstanbul- EğitimİzlemeRaporu 2019’un “Öğretmenler” başlıklıdördüncüdosyasıbugüngerçekleşenpanellekamuoyunaduyuruldu. ERG EğitimGözlemeviKoordinatörüBurcuMeltemArık’ınaçışkonuşmasıylabaşlayanpanelde, raporsunumu ERG GözlemeviPolitikaAnalistiYelizDüşkünveAraştırmacısıBaharUzunköktarafındangerçekleştirildi. PanelistlerdenÖzlemMecit (OkulYöneticisi, İstanbul ENKA Okulları) konuşmasısırasındaöğretmeningüçlenmesikonusunavurguyaparken,EbruKılıçArguç (Öğretmen, GülbağSelimSırrıTarcanİlkokulu) kapsayıcıöğretimpratikleribağlamındadeneyimlerinipaylaştı.

Paneliaçışkonuşmasınıyapan Arık, izlemeçalışmalarınındevamlılığınınöneminidilegetirerek, EğitimReformuGirişimi’nin (ERG) 2007’den buyanayayımladığıEğitimİzlemeRaporlarının, buyıldanbaşlayarakfarklıdosyalarhalindeyayınlandığınıhatırlattı. “EğitiminYönetişimiveFinansmanı”, “Eğitiminİçeriği”, “ÖğrencilerveEğitimeErişim” başlıklıüçdosyadansonragelen “Öğretmenler” dosyasını, “EğitimOrtamları”nıntakipedeceğiniduyurdu.

Raporsunumunda ilk sözüalanDüşkün, öğretmenlerineğitimsistemininenönemliaktörüolduğunuveeğitimsistemininbaşarısınınöğretmeniaşamadığınıdilegetirdi. Sunumusırasındaöğretmensayılarıveatamaları, öğretmenlerinçalışmakoşullarıveÖğretmenlikMeslekKanunu’nadeğinenDüşkün, “Türkiye’de 92 bin civarındaöğretmenaçığı var. Bireyinyaşamahazırlıklıbaşlayabilmesiiçinönemliolanokulöncesieğitimindeiseöğretmenatamasıiseihtiyacınaltındakalıyor. Okulöncesieğitim 5 yaştazorunluolduğundaise 14 bin öğretmeneihtiyaçolacak. Bununiçin de kaynakayrılmasıgerekiyor.” dedi. Düşkünsözlerine, “Öğretmenlerindezavantajlıbölgelerdebulunmalarınısağlamakçokönemliamaonlarıbubölgelerdezorunluolaraktutmakyerinedestekleyerekvekendiistekleriylekalmalarınısağlamakdahaönemli. Aksitakdirdeeğitiminniteliğineolumlukatkısıolmaz.” diyerekdevametti.

RaporsunumundaDüşkün’ünardındansözüalan ERG AraştırmacısıBaharUzunkökisekendisinin de biröğretmenolduğunusöyleyerek, çocuğuniyiolmahaliveçocuğunakademikbaşarısıiçinöğretmeninkilitönemesahipolduğunuvurguladı. Uzunkök, MillîEğitimBakanlığıtarafındanyayımlanan 2023 EğitimVizyonu’ndaöğretmenintümhedefleriçinanaaktörolduğunusöyleyerek, “VizyonBelgesi, öğretmeninmeslekimeslekigelişimineağırlıkveriyor. MEB tarafından 24 meslekigelişimprogramıbaşlatıldıancakseçilenalanlarınhangiölçütlerlebelirlendiğiaçıklıkkazanmalı.” dedi. Uzunkök, 2023 EğitimVizyonu’nunöğretmenyetiştirmede de değişiklikleröngördüğünü, pedagojikformasyonunkaldırılaraköğretmenyetiştirmeprogramlarınınuygulamaağırlıklıolduğunubelirtti.

Raporsunumununardındangerçekleşenpaneldekonuşan Dr. ÖzlemMecit, öğretmenleilgiliyapılacaktümçalışmalarınbaşında, yetişmesindenemekliliğinekadarolansüreçtebirmeslekkanununaihtiyaçolduğunuvurguladıveşunlarısöyledi: “Politikabelgelerindeöğretmeninsadecehesapvermesigerekentarafolmadığının, haklarıolduğununvurgulanmasıçokönemli.”

Mecit’inardındankonuşanEbruKılıçArguçisesınıftaöğrenciyitanımanınöneminedeğindiveöğretmenin de tanınmaihtiyacınıvurguladı. Arguç, “Öğretmenolarak ben de kendimigüvendehissetmeliyim. Öğretmeningüvendehissetmemesiöğretmenişbirliğimize, kurumkültürümüzezararverebilir. Öğretmenileilgilidüzenlenecekkanun, statüfarkıgözetmedenkapsayıcıolmalıveözlükhaklarımız net çizgilerlebelirlenmeli.” dedi. Sözlerine, “Öğretmenlerolarakenbüyükihtiyacımız, birbirimizidinlemek, anlamakvebirbirimizledeneyimlerimizipaylaşmak. Öğretmenlerinbirbiriylerekabetetmekyerine, birbirindenöğrenebildiği, öğrenenöğretmenlerolabildiğibirkültürünbizeiyigeleceğineinanıyorum.” diyerekdevametti.

EğitimialanındakiönemligelişmeleriizleyerekdeğerlendirenEğitimİzlemeRaporu 2019’un “Öğretmenler” başlıklıdosyasında, öğretmenleriilgilendirenpekçokgelişmeninyeraldığıgüncelbelgelerdenolanÖğretmenStratejiBelgesi 2017-2023 (ÖSB) ile2023 EğitimVizyonubelgeleritemelalınıyor. 2023 EğitimVizyonu’ndayeralanöğretmenpolitikalarınayönelikhedefler, öğretmenyetiştirmevegeliştirmealanındayürütülençalışmalar, öğretmenihtiyacınaveatamalarailişkinmevcut durum, taslakÖğretmenlikMeslekKanunu’nailişkindeğerlendirmelerve OECD tarafından 2018 yılındaüçüncüsügerçekleştirilenUluslararasıÖğretmeveÖğrenmeAraştırması (TALIS) çalışmasınıntemelbulgularıpaylaşılıyor.

Raporaulaşmakiçin: https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2010/01/Egitim-%C4%B0zleme-Raporu-2019_Ogretmenler.pdf

ERG EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ ÖĞRETMEN
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğrenciler İçin MEB'den Yeni Uygulama
Öğrenciler İçin MEB'den Yeni Uygulama
Dezenfektan üretimi sırasında yaralanan öğretmen vefat etti
Dezenfektan üretimi sırasında yaralanan öğretmen vefat etti