SENDİKALARIN MEB REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

SENDİKALARIN MEB REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Eğitim Sendikaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği konusundaki değerlendirmelerini yayınladılar

SENDİKALARIN MEB REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

EĞİTİM İŞ:OKULLARDAN PDR’Yİ KALDIRAN DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ

Kurtuluş Savaşı’nın mimarı, bağımsızlık savaşında dünyada bir ilk olmuş, devrimleriyle ulusa kimlik kazandırmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 79. yılında sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz.

Onun gösterdiği yol ilim ve akıl yoludur fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu yollardan uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Aylardır tartışılan okullarımızdaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine ilişkin düzenlemeyi kaldırarak içini boşaltan MEB kabul edilemez bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur.

Düzenleme göstermektedir ki Milli Eğitim Bakanlığı okullarımızda çocuklarımıza, gençlerimize, hatta velilerimize psikolojik danışma hizmeti verilmesini istememektedir.

Bu durum yönetmeliğin adından da anlaşılmaktadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin adı

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

İken bu düzenlemeyi de yürürlükten kaldıran yönetmeliğin adı;

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

Yönetmelik içeriğine bakıldığında; psikolojik danışma tanımı rehberlik olarak değiştirilmiş görevler de buna göre şekillendirilmiştir. Yine düzenlemede okullarımızda psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerini yürüten meslektaşlarımız sadece rehberlik hizmetleri ile ilgileneceklerdir. Bu durum Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünü bitiren tüm meslektaşlarımız için büyük haksızlıktır. Bu düzenleme ile psikolojik danışma hizmetleri boşlukta bırakılmakta, rehberlik hizmetleri için de adeta meslek dışı alanların önü açılmak istenmektedir.

Bugüne kadar yaşanan her türlü psikolojik travma niteliğindeki adli ve idari olayların ortaya çıkarılması,  yaşanmaması ve gerçekleştikten sonra psikolojik destek  noktasında yararlandığımız, çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet, istismar, aile içi sorunlar … gibi konularda danışma hizmeti artık okullarımızdan kaldırılmıştır.

Bunun en bariz göstergelerinden birisi de düzenleme ile nöbet ve belleticilik görevlerinin verilebilecek olmasıdır. Nöbet ve belleticilik görevi verilen bir kişinin yaşanan olay karşısında aynı öğrencilere psikolojik danışmanlık yapabilmesi mümkün değildir.

Bunun yanında Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde “Çocuk gelişimi ve eğitimcisi”, “Eğitim programcısı”, “”Ergoterapist”, “Fizyoterapist”, “Psikolog”,  “Psikometrist” ve “Sosyal çalışmacı” olarak belirtilen uzmanlık alanlarının tanımlarında en az lisans mezuniyeti aranırken “Rehberlik Öğretmeni” olarak görev yapacak uzmanların mezuniyet durumunun açık bırakılması kabul edilemez. Bu açıklık okullara “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü” lisans mezuniyetinden daha alt kademede eğitim ve kurs almış bireylerin alana atanmasının önünü açacak ve psikolojik danışma hizmetlerine ciddi zararlar verecektir. Buna bağlı olarak bu maddede rehberlik öğretmenlerinin hangi alandan mezun olacağı açıklaması yapılmayarak, farklı alanlardan bireylerin, yani alan dışı atamaların önünü tamamen açacaktır.

Bu konuda Bakanlık nezdinde yaptığımız girişimlerde öneri ve taleplerimizin dikkate alınacağı sözler çalışma saatinin haftalık 30 saat olarak kalması dışında yerine gelmemiştir.

Konu ile ilgili Bakanlık nezdindeki girişimlerimizin yanı sıra bölgelerde de paneller, çalıştaylar düzenlemiş sorunun kaynağından, alandan öğrenmeye ve çözüm yolları üretmeye çalışan Eğitim-İş’in bu düzenlemeyi kabul etmesi beklenemez.

Düzenlemenin iptali için her türlü girişimde bulunacağımızı, yargıya taşıyacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

*****************************************************************************************************************************************************

TÜRKEĞİTİM SEN:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin 38.maddesiyle 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “rehber ve psikolojik danışman” öğretmen yerine yeni bir ders tanımı ile “rehberlik öğretmen” öğretmeni gelmiştir. Bu yönüyle de Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği isim değiştirerek, yönetmelikten Psikolojik Danışma Hizmetleri çıkarılmış,  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği olarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelikte rehber öğretmenlerin sınavlarda görev alabileceği; belleticilik ve nöbet görevi yapacağı hüküm altına alınmıştır. Sınav görevi isteğe bağlı kılınmıştır. Ancak, belleticilik ve nöbet görevi yönünden  amir bir hüküm getirilmiştir. Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebileceklerdir.

Rehberlik servislerinde görevli rehber öğretmenlerin çalışma süreleri eski yönetmelikte olduğu gibi haftalık 30 iş saatidir. Aynı şekilde günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenme durumu devam etmektedir. Eski yönetmeliğin 55.maddesinde yer alan “Verilemeyecek görevler” maddesi yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Eski Yönetmelikte bulunan bu maddenin içeriği; “Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.” şeklindedir.  Bu düzenleme yeni Yönetmelikte yoktur.

Rehber öğretmenin görevleri arasında; pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütmesi söz konusudur. Rehber öğretmenin pansiyonlarda görev alması gece saatlerinde de görevlendirileceği anlamına gelmektedir. Oysa bu hizmetlerin mesai saatleriyle sınırlı tutulmuş olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret etmesi mesai saatleriyle sınırlı tutulmalıdır. Bununla birlikte görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alması yaz tatili döneminde çalışacak olması anlamına gelmektedir. Bu yönüyle de madde aksak bir durum sergilemektedir.

Netice itibarıyla yeni yönetmeliğin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile ilgili getirdiği düzenlemelerin bir çoğu yargıya konu olabilecektir. Özellikle  nöbet ve belleticilik görevlerinin zorunlu hâle getirilmesi, rehberlik hizmetlerini olumsuz etkileyecek nitelikte görülmektedir.

********************************************************************************************************************************************************

EĞİTİM BİR SEN:Rehberlik hizmetleri yönetmeliği hakkında değerlendirme

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak yeni yönetmeliğin de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin niteliğini göz ardı ederek bu hizmetleri eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde konumlandırdığı görülmektedir.

Yeni yönetmeliğin eskisine göre köklü değişiklikler getirdiğini söylemek mümkün değildir. Rehberlik hizmetlerinin sınıflandırılmasında ve bu sınıflandırmaya göre kapsamının belirlenmesinde daha fazla detay hükümler göze çarpmakla birlikte esaslı bir değişiklik yapılmamıştır.

Yine gerek Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve işleyişinde gerekse eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yapılandırılmasında ve işleyişinde eski yönetmelikte yer alan kurgunun devam ettiği, sadece daha fazla detaya girildiği görülmektedir.

Eski yönetmelikte çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitimci, sosyal çalışmacı, eğitim programcısı, psikometrist, psikolog, psikolog danışman gibi görevlilerin görev tanımları tek tek yapılmışken yeni yönetmelikte bu görevler için hiçbir görev tanımı yapılmamıştır.

Rehberlik servislerinde görevli rehber öğretmenlerin çalışma sürelerinin eski yönetmelikte yer aldığı şekliyle haftalık 30 iş saatinin değiştirilmemesi; günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenmesi şeklindeki esnek çalışma imkânının devamı olumludur. Bakanlığın bu hususta bugüne kadar sunmuş olduğumuz önerileri dikkate aldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, yeni yönetmelikte rehber öğretmenlerin sınavlarda görev alabileceği; belleticilik ve nöbet görevi yapacağı hüküm altına alınmıştır. Sınav görevinin isteğe bağlı kılınması sonucunu doğuran düzenlemenin bu kısmı yerindedir. Ancak, belleticilik ve nöbet görevi yönünden de amir bir hüküm yerine rehber öğretmenin isteğine bağlı bir düzenleme yapılması gerekirdi. Rehber öğretmenlerin günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenleniyor olması karşısında belleticilik ve nöbet gibi görevlerin isteğe bağlı kılınması, hem psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin eğitim-öğretim bütünlüğü içinde sürdürülmesinde esneklik sağlayacak hem de çalışma barışını ve iş motivasyonunu teşvik edecek bir adım olurdu.

Netice itibarıyla yeni yönetmelik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin özgünlüğünü eğitim-öğretim hizmeti içinde doğru ve yerinde konumlandıramamaktadır. Nöbet ve belleticilik görevlerinin zorunlu hâle getirilmesi, rehberlik hizmetlerini olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda yönetmelik, rehber öğretmenlerin talep ve beklentileri doğrultusunda, rehberlik hizmetlerinin niteliği de göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir. 

******************************************************************************************************************************************************

EĞİTİM SEN:Yeni “Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” Büyük Hayal Kırıklığı Yaratmıştır!

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında hizmet veren öğretmenler ve uzmanların, PDR dernekleri ve sendikamızın tüm itiraz, eleştiri ve önerilere rağmen bir oldubittiye getirilerek resmi gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), bugüne kadar eğitim alanına yönelik yaptığı yasal değişiklikler ve pratik uygulamalar ile eğitim sisteminde içinden çıkılmaz sorunlar yaratmıştır. MEB’in bu konudaki son adımı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin değiştirilerek, yönetmeliğinin adından ‘psikolojik danışma’ kavramı çıkarılmıştır. Bu değişikliğin MEB tarafından alan dışı kişilerin görevlendirilmesinin önünü açmak amacıyla yapıldığı açıktır. Rehber öğretmenin en önemli özelliği psikolojik danışma yapabilecek nitelik ve yeterliliğe sahip olmalarıdır. Alan dışı atamalarda en çok karşı çıkılan nokta, alan dışı atamalar nedeniyle zaten sorunlu hale gelen rehberlik hizmetlerinin niteliği daha da düşecek olmasıdır.

Yeni yönetmelikte yapılan değişiklikle, önceki yönetmelikte yer alan ‘rehber öğretmenlere verilmeyecek görevler’ maddesinin çıkarılması, rehber öğretmenlere angarya görevler verilmesinin önünü açmıştır ve bu konuyu okul/kurum yöneticilerinin inisiyatifine bırakmıştır.

Eğitimin niteliğini doğrudan etkileyecek olan böylesine önemli bir konuda alanında uzman bilim insanlarından, sorunun muhatabı olan rehber öğretmenlerden, eğitim sendikalarından hiçbir görüş ve öneri alınmadan yapılan değişikliklerle, rehber öğretmenlere yönelik nöbet görevi, belleticilik, sınav gözetmenliği, ‘aile rehberliği’ kapsamında ev ve iş yeri ziyaretlerinin yapılması, vb gibi eğitimde rehberlik hizmetlerinin meslek ilkeleriyle çelişen düzenlemeler yapılmıştır.

MEB’in benzer pek çok konuda olduğu gibi, yeni ‘Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde, böylesine önemli bir alanın en temel özelliklerini göz ardı ederek yapmaya çalıştığı değişiklikler, giderek bozulan okul iklimini ve rehberlik hizmeti veren öğretmenler ve uzmanları olumsuz etkileyecektir.

Son yıllarda artış gösteren öğrencilere yönelik istismar ve ihmallerin ortaya çıkarılmasında rehber öğretmenlerin önemli bir rolünün olduğu açıktır. Bunun temel nedeni, rehber öğretmenlerin öğrencilerle kurdukları iletişim becerileri, karşılıklı anlayış, rehber öğretmen ile öğrencinin koşulsuz kabul, empati, güven ve saygı çerçevesinde ilişki kurabilmesidir. Böylesine önemli ve hassas bir görevi yerine getiren rehber öğretmenlerin nöbet tutmak, boş derse girmek gibi yaptıkları iş ile çelişen görevler verilmesi, rehber öğretmenlerle öğrencileri arasındaki ilişkiyi, dolayısıyla rehberlik hizmetlerinin temel işlevini olumsuz yönde etkileyecektir.

Eğitim Sen, yönetmelik değişiklikleri tartışmalarının başından bu yana rehber öğretmenlerin taleplerinin savunucusu olmuş, MEB’in dayatmacı tutumu karşısında rehber öğretmenlerimizin haklarını savunmuştur. Yayınlanan yeni yönetmelik, sendikamız tarafından ayrıntılı olarak incelenecek ve yönetmelik değişikliği ile ilgili her türlü hukuki ve örgütsel girişimde bulunulacaktır.

PDR REHBERLİK MEB SENDİKA EĞİTİM İŞ TÜRK EĞİTİM SEN EĞİTİM BİR SEN EĞİTİM SEN
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”