ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ YİNE, 6. KEZ ve 76 MADDE OLARAK DEĞİŞTİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ YİNE, 6. KEZ ve 76 MADDE OLARAK DEĞİŞTİ

Anadolu Eğitim Sen Genel Merkezinden yapılan açıklama;

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ YİNE, 6. KEZ ve 76 MADDE OLARAK DEĞİŞTİ

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği son güncel tam metin olarak yayınlandığı 7 Eylül 2013 tarihinden beridir 6. kez ve 76 madde olarak değişikliğe uğradı. Yönetmeliklerin ihtiyaçlara cevap vermesi açısından değişiklik yapılması, güncellenmesi gerekebilir ancak eğitim gibi güçlü standartların zamanında oluşturulması gereken hayati bir konuda, sık sık değişiklik yapılması acemiliği, politik bakışı, bilgi eksikliğini göstermektedir.

Yönetmeliği ortaya çıkan değişiklikleri açısından incelerken olumlu olan değişikliklere öncelikle değinmek istiyoruz. Yönetmeliğin 14 maddesinde özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrenciler için değişikliğe gidilmiş, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için kolaylıklar sağlanmıştır. Bireyselleştirilmiş Öğretim programı(BEP), okula uyum, başlama veya nakil, okul ortamında özellikle mesleki eğitimde fırsatlar, ceza sistemi gibi birçok konuda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için değişiklikler yapılmıştır.

 Yönetmeliğin 8. maddesinin ilk hali: (3) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaöğretim kurumlarında açılan programlardan yararlandırılır.

Değişiklik ile: MADDE 5 – “(3) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel farklılıkları ve yeterlilikleri, ilgi, istek ve yetenekleri ile gelişim özellikleri dikkate alınarak yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerini sürdürürler.”

 

Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumluluklarını düzenleyen 82. Maddede değişikliğe gidilerek, branşı itibariyle genel kültür dersleri öğretmeni olan müdür yardımcıları yerine koordinatörlük görevi atölye ve laboratuar öğretmenlerine verilmiştir.

 

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 82’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmelerdeki mesleki eğitimde işyerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile okulun araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye ve laboratuar öğretmenleri arasından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.”

 

Diğer bir değişiklik meslek liselerinde şefliklerin oluşturulması ile ilgili maddedir.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğe 84/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 84/B maddesi eklenmiştir.

Şeflerin görevlendirilmesi

MADDE 84/B – (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuar şefliklerine 84/A maddesi hükümlerine göre alan öğretmenleri arasından Ek-5’te yer alan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu” kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre okul/kurum müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.

 

Şefliklerin puan esaslı olması ve komisyon eşliğinde belirlenmesi olumlu bir yaklaşım ancak alan/dal şeflerinin sorunları bunlarla son bulmuyor elbette. Bir çok okulda Alan/dal şeflerine yönetmelikle verilemez ve ücret ödenmez denmesine rağmen okul müdürlükleri tarafından sınıf rehberlik ve eğitsel kol çalışmaları ayrıca yük olarak veriliyor. Bu anlamda puan esası ile belirlenen ve okullarda yönetim görevi yapan ve oldukça fazla sorumluluk ve görevleri olan alan/dal şefleri de müdür yardımcıları gibi değerlendirilip kendilerine bu tarz görevlerin yüklenmemesi gerekmektedir.

Açık öğretimden yapılacak nakil ve geçişlere genişlik kazandırılmış, “Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi” ibaresine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas puanla, yoksa öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.”

 

Öğrenci devamsızlığını düzenleyen 36. maddenin 5. fıkrasına aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

 

“Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez.”

 

2016 yılında değişen ve öğrencilerin işletmelerde çalışma saatlerini düzenleyen “(Değ: 28/10/2016-29871 RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 maddesine göre sanayiye ait işlerin dışındaki diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla günde 8 saati ve saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de yapılabilir.” maddesine

 

“Ayrıca yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitim haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilir.” Eklenmiştir.

 

Yönetmeliğin ilgili bölümlerine 25 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi”ni kapsayan ilgili maddeler eklenmiştir.

 

Yönetmelikte değişen ve en çok tartışılacak konu ortaöğretim kurumları yöneticilerinin mesai saatleri ile ilgili maddedir.

 

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (h) bendi, beşinci fıkrasının (ç) bendi, altıncı fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(2) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.”

 

Yönetmeliğin bu maddesinde mesai saatleri dışında çalışma ile ilgili ölçütler belli değildir. Memurun çalışma saatleri belli iken, ikili öğretim yapan okullarda yaklaşık 12 saat çalışan okul yöneticilerini robot gibi sürekli hazır olun talimatını yönetmeliğe dayandırmak yanlış bir yoldur. Konu ile ilgili sendika olarak bakanlığa başvuru yaparak, ölçütü, saati veya ücret konusu belli olmayan bir konuda yönetmelik değişikliğine gidilmesine karşı gerekli adımları atacağız.

 

Muhammet Ali Gezici

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri

hukuk@aes.org.tr

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”
Dilek FAZLIOĞLU; “Körfez Fen Lisesi’ne yazık etmeyin”