LAİK BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU TOPLANTISI

İstanbul Teknik Üniversitesi( İTÜ) –Maçka Sosyal Tesislerinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof.Dr. Aysel Çelikel’in açılış konuşması ile panel açıldı. Prof. Dr. Çelikel, görevlerinden ihraç edilen; 330’u Akademisyen ve Sanatçı, 4500’ e yakın kamu görevlisinin durumlarından duymuş oldukları derin üzüntü ile sözlerine başladı ve :

LAİK BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU TOPLANTISI
 

“ Üniversitelerimiz en kıymetli hazinelerimizdir, eğer üniversiteleri kaybedersek artık elimizde hiçbir şey kalmaz. Eğitim kurumlarımız aynı durumdadır. Öğretim üyesi sayısı düştüğü için hakkı ile eğitim yapma şansıda kaybolmuş durumda. Eğitimin her kademesinde yaşanan niteliksiz ve amaca uygun olmayan düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin umutsuzluğa karşı, laik ve bilimsel eğitimi ortak payda kabul ederek bir araya geldik. İlk ve ortaöğrenimdeki en önemli sıkıntımız kalite düşüklüğü yanında, din eksenli bir eğitime ağırlık verilmesi olmuştur.” İfadeleri ile birlikte yakın süre içerisinde gerçekleştirilen Kırmızı Kedi yayınevine düzenlenen saldırıya da değindi. “Her zaman Atatürkçü ve nitelikli yayınlar yapan bu kurumun camı çerçevesi indirilmiştir” dedi. “Eğitim geleceğimizdir, bunu hiçbir zaman ihmal edemeyiz. Katılımınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” sözleri ile konuşmasını noktaladı.

Koordinasyon Kurulu öncülüğünde: ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD), Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB), Kadın Araştırmaları Derneği(KAD).

Katılımcı kuruluşlar olmak üzere: Bilim ve Gelecek Dergisi, 1884 Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı(1884 Vakfı), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN), Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Kadıköy Kent Konseyi, Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG), Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Öğrenci Veli Derneği ( Veli-Der), Projeniz Değiliz İnisiyatifi, Sosyal Haklar Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD), Türk Kadınlar Birliği(TKB), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ulusal Eğitim Derneği (UED), Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) olarak isteyen bazı katılımcılarında on dakikalık konuşmaları ile panelin ilki iki oturum olarak gerçekleştirildi.

Panelde yer alan konuşmalar oldukça detaylı olmasının yanında Eğitim-iş ve Eğitim-Sen gibi kuruluşlar da yer almıştı.  Panel,  Prof.Dr. Aysel Çelikel (ÇYDD), Platform adına açılış konuşması ardından, Kadın Araştırmaları Derneği (KAD)-Prof.Dr. Necla Arat, “Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Basın Açıklaması”. Ulusal Eğitim Derneği(UED)-Nazım Mutlu, “4+4+4 Sisteminin Sonuçları”. Eğitim ve  Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ)-Mehmet Balık, “MEB’in Yeni Müfredat Programı Taslağına Genel Bakış” ve   “Okul Öncesi Eğitim”. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)-Kamuran Karaca, “ MEB’in Yeni Müfredat Programı Taslağı” ve “Devlet Eliyle Dinselleşme: MEB, Diyanet, Dini Vakıf ve Derneklerle Derin İlişkiler”. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD)-Prof.Dr.F.Dilek Gözütok, “Ders Programları ve Din Dersleri” ve “Ders Kitapları ve Okullarda Dağıtılan Kitaplar”. Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)-Selçuk İşcan, “Okullarda Yapılan Törenler”.  Sosyal Haklar Derneği-Yasemin Zeytinoğlu, “Yurtlar ve Pansiyonlar”.  Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der)-Ömer Yılmaz-Begüm Doğan,  “Liseye Geçiş Sınavı (TEOG) ve İmam Hatipler”. Veliler Ne İstiyor? Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der)-Metin Erdoğdu. Proje Okulları İnisiyatifi-Canan Kuralay, “Proje Okul”AKP İktidarının Lise Projesi. Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Vakfı (KAVEG)-Prof.Dr.Güler Yalçın, “ Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ve Uygulamadan Doğacak Sonuçlar”. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED)-Prof.Dr.Kemal Kocabaş, “Ulusal, Uluslararası Sınav Sonuçları ve  Eğitimde Nitelik”. Konu başlıkları olarak tamamlandı.

MÜFREDAT LAFINI ÇIKARIN

STK ve katılımcılardan söz alarak ilki gerçekleştirilen LAİK ve BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU panelinde dikkat çeken konuşmalardan birisini de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Bölüm Başkanı olarak yeni emekli olan ve Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak (CKD)  Prof.Dr. F.Dilek Gözütok yaptı.

Öğretim programlarının, uygulandığı ülkenin yetiştireceği insanın aynı zamanda “özellikleri” olacağına değinen Prof.Dr. Gözütok: “  Esas yapılması gereken, eğitim programıdır. Eğitimde Program Geliştirme, bilimsel yöntemlerle çalışan bir bilim alanıdır ve farklı yaklaşımları, modelleri uygulayan ve ekip çalışması gereken bilimsel araştırma sürecidir. Program taslağında hemen her dersin amaç kısmında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak düzenlenmiştir, denmektedir. Bu esasa göre hazırlanan bir programda öğrencilere cihat öğretileceği hedeflenmez.

Evrim kuramı kaldırılmaz. Atatürk konusu azaltılmaz. Cumhuriyet tarihinin ikinci adamı İsmet İnönü silinmez. Çanakkale Zaferi, Çanakkale Cephesi diye küçültülmez.

Türkiye Cumhuriyeti diyemeyen, Cumhuriyet Türkiyesi diyen.

Kurtuluş Savaşını, Mustafa Kemal Atatürk’ü öğretmeyen bir tarih dersi programı yapılamaz.

Taslağa bütün olarak bakıldığında, bilimsel gerçeklere aykırılık, yanlış bilgi, tarihi çarptırma, yeni ve  yanlış bir tarih yazma çabası, Cumhuriyetin kurucu değerlerini olabildiğince azaltma, yok sayma, farklı mezhep ve dinlere inananlara, laik anlayışa ayrımcılıkla yaklaşıldığı açıkça görülmektedir.

Temel Dini Bilgiler dersinde, sekülerizm adıyla laiklik, “ bazı inanç problemler” başlığı altında satanizm ve sahte peygamberlik gibi konularla alt alta verilmiştir.

2012’de 4+4+4 yapılanması ile eğitim sistemi alt üst olmuş, bir nesil harcanmış, programlar çarpık yapıya göre değiştirilmiştir. Bu programla imam hatip okulları yeniden açılmış, 4.sınıfa başlayan ve 12.sınıfa kadar devam eden zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgi derslerinde Peygamberimizin hayatı, Kur’anı Kerim, Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler gibi seçmeli dersler eklenmiştir.

Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Alevi yurttaşlara inançları dışında dayatmalar sürdürülmüştür.

TEOG sorularının önemli bir oranının Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinden olması, öğrencileri seçmeli dersleri almaya zorlamaktadır.

Cumhuriyetle gelen eğitim sisteminin hatalarla dolu olduğunu söyleyen, bunun bir örneğini de evrim, bir ilimmiş, bir hakikatmiş gibi okutuldu diyen imam zihniyetinin özlemi, bu programda “giderilmiş”, mevcut biyoloji programında bulunan Hayatın Başlangıcı ve Evrim Ünitesi, taslak programından kaldırılmıştır.

Eğitim sisteminde dağınıklığı, gericiliği, keyfiliği ve sığlığı önlemek için MEB merkez örgütünde bilimsel ölçütlere uygun bir Program Geliştirme Dairesi kurulmalıdır.

Program Geliştirme bilim alanının ilkeleri doğrultusunda çalışacak daire; mevcut programları değerlendirmeli, ihtiyaç analizleri yapmalı, taslak programları denemeli, değerlendirmeli, değerlendirme sonuçlarını programlara yansıtmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Türkiye’nin eğitilmiş insan gücü, bu çalışmaları yapacak yetkinliktedir.” olarak sözlerini tamamladı.

BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI, AYDINLIK KÖY ÖĞRETMENLERİ OLARAK YEŞERDİLER

Kurtuluş Savaşının yoksunluğunda dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin(1894-1929), 12 Mayıs 1927’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlık Bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmadan bir alıntı ile noktalayalım.  Eski eğitim ve yeni eğitim bölümünden:

“ Efendiler! Kısacası milli eğitimimiz ereği büyük Cumhurbaşkanımızın en özlü ve en güzel bir biçimde, 1339’da (1923’te) deyimlendirdiği şu yüksek anakural ile gösterilebilir: “ Türkiye milli eğitiminin amacı, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da uygarca tattan çok, yaşamda başarılı olmayı sağlayan kılgın(ameli) ve kullanılabilir bir aygıt durumuna getirmektir.”  (İş Bankası Yayınları- M.Rauf İnan. MUSTAFA NECATİ Kişiliği, Ulusal Eğitime bakışı, konuşma ve anıları. S-148)

HABER: Emel Seçen

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
-ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN’DEN ÇEVRECİ MİNİKLERE ÖDÜL
-ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN’DEN ÇEVRECİ MİNİKLERE ÖDÜL
Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı görevden alındı
Muharrem İnce’nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı görevden alındı
free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3