-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN YAKINLARI İSTEKLİ OLMADIKÇA SİLAH ALTINA ALINMAYACAK

–Güvenlik korucularına yaş sınırı getirildi. 50 yaşından gün almış korucuların görevleriyle ilişiği kesilecek. İlişiği kesilenlere aylık bağlanacak. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların erkek çocukları ile kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silahaltına alınmayacak. Günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Bu evleri kiralayanlardan, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin TL, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilecek.

-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN YAKINLARI İSTEKLİ OLMADIKÇA SİLAH ALTINA ALINMAYACAK

ANKARA (ANKA) – Güvenlik korucularına yaş sınırı getirildi. 50 yaşından gün almış korucuların görevleriyle ilişiği kesilecek. İlişiği kesilenlere aylık bağlanacak. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların erkek çocukları ile kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silahaltına alınmayacak. Günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Bu evleri kiralayanlardan, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin TL, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, (KHK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 442 sayılı Köy Kanununa geçici madde eklendi. Düzenlemeye göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte güvenlik korucusu olanlardan, 49 yaşını dolduranların görevleriyle ilişiği altı ay içinde kesilecek ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmayacak. 44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet süresi 15 yıl ve üzeri olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunanların görevleriyle ilişiği başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde kesilecek ve bunlara önceden peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri istenmeyecek. İlişiği kesilenlere aylık bağlanacak. Aylık miktarı hesaplanırken 15 yıldan daha az hizmeti olanlar için 15 yıl esas alınacak.

İlişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim biriminde görev yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilecek. İlişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşında bağlanan ilk aylıkları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenecek.

-BİLGİ VERMEYEN CEZA ÖDEYECEK-

Günübirlik kiralanan evlerde kalanların kimlik ve geliş-ayrılış kayıtları günü gününe tutulacak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurulacak ve Devlet İstatistik Enstitüsüne talebi halinde verilecek.

Özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtları bilgisayarda günü gününe tutacak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacak. Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin TL, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek. Söz konusu tesisler, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bugünden itibaren iki ay içinde tamamlayacak.

Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilecek. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilecek.

 

-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN YAKINLARINA ASKERLİK DÜZENLEMESİ-

Kanun hükmünde kararname kapsamında Milli Savunma Bakanlığına yönelik düzenlemede, Askerlik Kanunu'na geçici madde eklendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların erkek çocukları ile kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silahaltına alınmayacak. Bunlardan askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek.

-İKİ YILLIK DENEME SÜRESİ  

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14. Maddesine eklenen fıkra ile doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay olarak yerleştirilenlerin yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek. Bu subayların deneme sürece iki yıl olacak. Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere muvazzaf subaylığa yerleştirilenler, doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanacak. Bu subaylar, Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulacaklar. Bu eğitimlerde sağlık nedenleri hariç olmak üzere başarı gösteremeyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilecek ve aldıkları aylıkları dışında devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil edilecek. Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılacaklar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler kuvvet komutanlıklarınca sınıf ve rütbelerine uygun görevlere atanacak.

-HAVA KUVVETLERİNDE İHTİYAT PİLOT DÖNEMİ-

Kriz veya harekât kaynaklı ihtiyaç durumlarında kuvvet komutanlıklarının pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi amacıyla,  bu komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlar, uçuculuk niteliklerini haiz olmak kaydıyla ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat pilot olarak görevlendirilebilecek. İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla ayda üç işgününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam altmış işgününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava araçlarında ve bölgelerde görev uçuşu yaptırılacak ve bu süre içinde ihtiyaca göre tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi verilecek. İhtiyat pilot sayısı, ilgili kuvvet komutanlığının önerisi ve Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

İhtiyat pilotlar, sözleşme ile ihtiyat pilot statüsüne alınacak. Tüzel kişilik tarafından istihdam edilenlerin sözleşmeleri, ihtiyat pilotun yazılı rızası alınmak kaydıyla istihdam edildikleri tüzel kişilikle, diğerlerinin sözleşmeleri ise kendileriyle yapılacak. İlgili kuvvet komutanlıkları tarafından eğitim veya görev amaçlı uçuş yapacak olan ihtiyat pilotun uçuş süreleri ve uçuş görev süreleri, pilotun görev yaptığı tüzel kişiliğe bildirilecek.

İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara, aylık görev süresi içinde toplamda üç saati geçmemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca kayıt altına alınan her uçuş saati başına jet pilotları için 10 bin, pervaneli pilotları için 7 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda uçuş tazminatı ödenecek.

-ASKERLİĞİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YAPANLAR ZORUNLU HİZMETİ TAMAMLAMIŞ OLACAK-

Yükseköğretim Kanunu’na eklenen düzenleme ile mahkeme tarafından kayyım atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen fıkra ile Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılacak.

Kararnameye göre, az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülecek.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynaktan karşılanacak.

Özel Öğretim Kurumları Kanununa ek 2. Maddesine eklenen fıkra ile belediyeler, il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açılabilecek.

-BAKANLAR KURULUNA GREV ERTELEME YETKİSİ-

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63. Maddesinde yapılan değişiklikle, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt, genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı 60 gün süre ile erteleyebilecek. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlayabilecek.

-EL KONULAN ŞİRLETLERDE BORÇLARIN ÖDENMESİNDE ÖNCE KEFİLE GİDİLECEK-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için öncelikle şirket lehine kefil olan ortak, yönetici veya bunlarla bağlantılı üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bu kapsamda şirket borçlarının ödenmesi ya da şirket sermaye ihtiyacının karşılanmasını teminen, kefillerin varlıklarının doğrudan veya ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satılması konusunda yetkili olacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerin, müşterek müteselsil borçluluğu kapsayan kefaletler dahil, kefil olduğu borçlarda ise kayyımlık kararının devamı süresince borcun öncelikle asıl alacaklıdan ya da diğer kefillerden tahsili yoluna gidilecek. (ANKA) (YE/ORH)  

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TÜRK EĞİTİM SEN GENELBAŞKANI TALİP GEYLAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”
TÜRK EĞİTİM SEN GENELBAŞKANI TALİP GEYLAN: “ÖĞRETMENLERİMİZE YAPILANLARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM.”
MEB’in yayınladığı lise listesinde 32 ile şok! O illerde Anadolu lisesi tercihi yapılmayacak!
MEB’in yayınladığı lise listesinde 32 ile şok! O illerde Anadolu lisesi tercihi yapılmayacak!
free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3